BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Z zakresu BHP i ergonomii oferujemy:

 • realizację obowiązków służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 107 z późn. zm./.
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie stanu BHP zakładów pracy,
 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn, urządzeń oraz sporządzanie protokołów z zaleceniami, wnioskami i uwagami,
 • przeprowadzanie kontroli i analiz pod względem bezpieczeństwa, higieny i ergonomii procesów pracy,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawie wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy, wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji,
 • opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dla procesów pracy, maszyn, urządzeń, elektronarzędzi,
 • opracowywanie zarządzeń i ogólnych instrukcji,
 • opracowywanie regulaminów pracy, instrukcji gospodarowania odzieżą, środkami ochrony indywidualnej, tabeli norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej,
 • oceny i analizy ergonomiczne stanowisk, miejsc i procesów pracy (np. oceny dla potrzeb Urzędów Pracy, oceny stanowisk komputerowych),
 • ocena maszyn w zakresie spełniania minimalnych wymagań BHP i doradztwo w zakresie ich dostosowania,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, rozwiązań w zakresie transportu i magazynowania, w tym oznakowania ciągów komunikacyjnych.