KURSY, SZKOLENIA, WARSZATY, SEMINARIA

Organizujemy dla naszych klientów następujące kursy i szkolenia:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników, pracodawców, nauczycieli, osób kierujących innymi pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych, uczniów i praktykantów,
 • szkolenia okresowe dla pracowników służb BHP,
 • szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • specjalistyczne szkolenia dla pracowników narażonych na szczególnie niebezpieczne czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne, na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz dla pracowników wykonujących prace w narażeniu na azbest,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z zakresu bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży dla nauczycieli, wychowawców, organizacji pozarządowych, klubów sportowych,
 • szkolenia dla opiekunek w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • szkolenia z zakresu obsługi aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • nauka pływania wszystkimi stylami pływackimi.
 • przeprowadzanie kontroli zakładu w zakresie funkcjonowania systemu pierwszej pomocy